זימון אסיפה מיוחדת ל-18.7.18- לאשר מסגרת הצעות פרטיות לעובדים ונושאי משרה עדכון מדיניות תגמול תיקון הסכם השותפות תיקון