התקיימו כל התנאים המתלים בעסקה לרכ נכס הנפט SHENANDOAH המשך