נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת ("השותפות")
השותפות מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות, אשר תתקיים ביום ה', 29.3.2018, בשעה 16:00, במשרדי השותפות ברח' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ותתקיים ביום ה', 5.4.2018, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום. על סדר יומה של האסיפה: (1) תיקון הסכם השותפות לצורך הכללת נכס הנפט Shenandoah; (2) ככל ולא יתקבל הרוב הדרוש לאישור החלטה מס' 1 – אישור העברת הזכויות בנכס הנפט Shenandoah לתאגיד בבעלות בעלי השליטה בשותף הכללי. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו יום ה', 15.3.2018, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי: 29.3.2018, עד השעה 10:00. לפרטים נוספים אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה מיום 8.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-018642) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.