30.5 דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של מחזיקי יחידות ההשתתפות