12.3 דוח מיידי והודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות